مباحث امتحانی درس انگل شناسی1(کرم ها)

 

قابل توجه همکلاسی های گرامی:


مباحث امتحانی درس انگل شناسی1(کرم ها) مربوط به دانشجویان علوم آزمایشگاهی گردآوری گردیده است.

برای مشاهده ی سر فصل مباحث به ادامه ی مطلب بروید.

با تشکر از سرکار خانم جورابچیان برای ارسال این مطالب.

اصلاحیه:

(توجه داشته باشید که این مطالب توسط فرد دیگری نگاشته شده است،و فقط ارسال این مطالب توسط ایشان صورت گرفته است،  دقت کنید.)

مباحث امتحانی درس انگل شناسی(کرم ها)

مربوط به دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

فصل اول:

کلیات انگل شناسی----< کامل

 

 

فصل دوم: ترماتودها

طبقه بندی ترماتود ها

فاسیولا هپاتیکا                      ----------<

فاسیولا ژیگانتیکا                   ----------<              این 4 مورد به طور کامل مطالعه شود.

دیکروسلیوم دندریتیکوم

 

 

کلونورکیس سنین سیس

اوپیس تورکیس فلی نئوس           ----------<

ترماتود های انگلی روده            ----------   <             این 4 مورد به طور خلاصه مطالعه شود.

فاسیولوپسیس بوسکی

 

+هتروفیس هتروفیس +متاگونیموس یوکوگاوائی +سایر ترماتود های دستگاه گوارش+ پاراگونیموس وستر مانی

بخش چهارم:

ترماتود های خونی یا شیستوزوماها----< کامل بجز انواع مهم شیستوزوماها

 


فصل سوم: سستود ها

تقسیم بندی سستودها

راسته ی سیکلو فلیده           -----------<

خانواده ی تنیده

تنیا سازیناتا                     --------------<    این7مورد به طور کامل مطالعه شود.

تنیا سولیوم                        ------------<

اکینو کوکوس گرانولوزوس      -----------<

//       //      مولتی لوکو لاریس

 

 

 

جنس مولتی سپس

مولتی سپس  مولتی سپس    ---------<      این 4مورد به طور خلاصه مطالعه شود.

    //          سریالیس       ---------<

    //          گلومراتوس

 

 

 

دیپلیدیوم کانیوم

خانواده ی دیله پیده

هیمنولپسیس   نانا                -------------<

     //          دیمی ناتا         -------------   <     این 7مورد به طور کامل مطالعه شود.

انواع دیفرو بوتلیوم              --------------<

دیفرو بوتلیوم لاتوم

اسپارگانوم واسپیرو مترا

 

 

 

فصل چهارم : نماتود ها

ووشرریا بانکروفتی

بروگیا مالایی                <---------------      خلاصه ای از این 5 مورد مطالعه شود.

بروگیا تیموری             ---------------<

انکوسر کاولوولوس

لوآلوآ

 

 

موارد زیر به طور کامل مطالعه شود:

نماتود های دستگاه گوارش

توکسو کاراکانیس وتوکسو کاراکاتی

انواع آنیزاکیز

خانواده ی کرم های قلاب دار(آنکیلوستومیده)

آنکیلوستوما دئودناله

نکاتور آمریکانوس

بیماری زایی کرم های قلاب دار

انتروبیوس رومیکولاریس

انواع تریکواسترونژیلوس(8مورد)

تریکوسفال یا تریکوریس تری کیورا

کاپیلاریا  هپاتیکا

    //      فیلیپیننسیس

تریکینلا اسپایرالیس

دراکونکولوس  مدینن سیس

خانواده ی فیلاریده

 

 

دیوکتو فیمارنالی

لارو های مهاجر

لارو های مهاجر جلدی

لارو های مهاجر احشایی

آسکاریس راکون

 

 نظرات ، انتفادات و پیشنهاد های خود را اینجا بنویسید.


نظرات و پیشنهادات خصوصی خود را اینجا بنویسد.( نظرات این قسمت به طور خصوصی برای فرشاد نوروزی نمایش داده می شود.)